Skip to main content
lediga tjänsterNyheter

Vi söker en erfaren Platschef

By 25 september, 2022september 30th, 2022No Comments

PC bygg accelererar och har många spännande utmaningar genom kommande projekt på gång. Därför söker vi en erfaren platschef för omgående anställning.

Vid intresse skicka CV och personligt brev till ansvarig för denna rekrytering, Joakim Hansson, joakim@pcbab.se.

 Nyckelkompetenser 

1. Affärsmässig
2. Ansvarstagande
3. Kommunikativ
4. Samarbetsförmåga
5. Strukturerad

Kunskap/erfarenhet i tjänsten 

 • Ingenjörsutbildning eller erfarenhet med intern kompetensutveckling 
 • Kunskap och praktisk erfarenhets inom produktion, planering och arbetsledning (kalkyl och inköp) 
 • Kunskap om lagar och avtal som är relevanta för branschen 
 • Kunskap om policys och riktlinjer i företaget 
 • Goda kunskaper i relevanta delar av Microsoft Office och Next 

 Formella/övergripande ansvarsområden 

 • Arbetsmiljö (delegerat arbetsgivaransvar) – befogenhet att inom ramen för projektets budget.
 • fatta beslut om arbetsmiljöansvar och hälsa för det enskilda projektet. Rätt att avvisa medarbetare och UE som inte följer ordnings- och skyddsregler.
 • Miljö (delegerat arbetsgivaransvar) – Befogenhet att fatta beslut om miljöåtgärder för det enskilda projektet i enlighet med PC Byggs mål och företagspolicy.
 • Produktion – befogenhet att fatta ekonomiska beslut gällande produktionsfrågor så som anbud, inköp av UE, ÄTOR, leverantörer och material. I samråd med EI.
 • Personal – rättigheter och skyldigheter att leda och fördela arbetet
 • Kvalitet – rätt att påkalla rättelse av del i utfört arbete när så krävs. Rätt att kräva arbetsberedning och signerad egenkontroll av utfört arbete.
 • Ekonomi – fortlöpande budget & resultatuppföljning och rapportering.

 Specifika ansvar/arbetsområden

 • Aktivt medverka i och ta ansvar för egen kompetensutveckling. Vilja att bygga CV och kompetensbreddning.
 • Aktivt medverka i produktionsstartmöte
 • Upprätta och arbeta mot styrande dokument enligt Kvalitet & Miljöplanen och projektmål.
 • Ansvar för tillämpningen av fastställda krav och handlingsplaner
 • Organisera och planera produktionen
 • Ta fram produkt- och metodval
 • Ha ett protokollfört utvecklingssamtal per år med underställd personal
 • Proaktivitet i resurs/personal planering utifrån upprättad tidsplan
 • Arbetsmiljöansvar (delegerat arbetsmiljöansvar)
 • Miljöansvar (delegerat miljöansvar)
 • Byggarbetsmiljösammordnare (Bas U & P)
 • Framtagande av projektplan avseende orientering, projektmål, miljöaspekter, beställare-/projektorganisation, kritiska köp, ansvar och befogenheter.
 • Aktiv arbeta med systematiska arbetsmiljöarbetet och löpande återrapportera tillbud och olycksrapporter. Säkerställ rent bygge.
 • Avropa köp (ansvar befogenhet definieras i inköpsplan)
 • Aktivt medverka vid upphandling av UE, inklusive leverantörsbedömning och KMA-säkring.
 • Ansvarar för arbetet med projektekonomi, prognosarbete och attestansvarig. I samråd med EI.
 • Ansvarar för att betalningsplan upprättas.
 • Upprätta ÄTA och avvikelserapporter samt företräda vid byggmöten. Ätor ska faktureras, prissättas och avstämmas med beställaren fortlöpande senast 2 byggmöte efter utförande.
 • Företräda PC Bygg i frågor rörande entreprenaden och myndighetskontakter. Övergripande och förebyggande information till allmänheten och grannar. Ansvarsfördelning definieras i byggstartmöte.
 • Medverka/leda projektrelaterade möten så som start-, samordnings- och veckomöten.
 • Löpande ha minst fyra protokollförda hantverkarmöten för informationsutbyte.
 • Ansvarar för att ta fram slutdokumentation i samband med överlämnande till beställaren.
 • Vara delaktig i besiktningsprocessen.
 • Aktivt medverka till erfarenhetsåterföring.
 • Säkerställa att företagets värdegrund och etiska riktlinjer efterlevs.
 • Upprätthålla regelbundna kontakter med avstämningar med våra beställare i kundvårdssyfte och säkerställandet av nöjd kund.